белковина

 • 31детрамп — (фр. detrempe) 1. водена боја измешана со туткал и белковина (служи за истите намени како гвашот) 2. слика работена со такви бои …

  Macedonian dictionary

 • 32ензим — (грч. en , zyme) хем. органско азотно соединение, еден вид белковина, што предизвикува или забрзува разни хемиски процеси во живите организми …

  Macedonian dictionary

 • 33колоид — (грч. colla, eidos облик) хем. материја што се наоѓа во состојба на висока раздробеност, до најситни молекули (на пр., желатин, белковина и др.) …

  Macedonian dictionary

 • 34лакталбумин — (лат. lac, lactis млеко, albumen белка) вид белковина во млекото …

  Macedonian dictionary

 • 35миоглобин — (грч. mys, myos, лат. globus топка) хем. сложена белковина што ја содржат мускулите и претставува најбрз извор на кислород …

  Macedonian dictionary

 • 36протеин — (лат. proteinum) хем. белковина, сложено органско соединение што претставува главна состојка на животинскиот и на растителниот организам …

  Macedonian dictionary

 • 37фибрин — (лат. fibra влакно) физиол, белковина во засирената животинска плазма …

  Macedonian dictionary

 • 38фибриноген — (лат. fibra влакно, грч. genкорен од gignesthai настанува, се раѓа) физиол, материја во крвта, вид белковина од која со згрутчување настанува фибринот …

  Macedonian dictionary